Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(aktuálne znenie)

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.mentolovalegenda.sk (ďalej ako „e-shop“) medzi kupujúcim a predávajúcim. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z e-shopu (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“).
Predávajúcim je: e-shop Mentolová Legenda, spoločnosť MediaMate, s.r.o., Veľké Teriakovce 76, 980 51, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č. 21849/S, IČO: 46005889, DIČ: 2023189608, bankové spojenie: Československá obchodná banka, IBAN SK45 7500 0000 0040 2838 3531 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „my“).

Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú:
• Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
• Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať telefonicky na +421 944 124 304 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.

2. Postup objednania a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu (ďalej ako „tovar“). Ponuka tovaru je primárne určená konečným spotrebiteľom, a preto si vyhradzujeme právo limitovať počet kusov objednaného tovaru na druh tovaru v jednej objednávke.
K vzniku právnych vzťahov, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia emailového potvrdenia o prijatí vašej objednávky z našej strany na vašu emailovú adresu.

3. Postup objednania tovaru
Tovar s dostupnosťou „Skladom“ si môžete vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Do košíka“. Ak ste do svojho košíka vložili všetky vami želané výrobky (tovar), môžete priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky a to vyplnenie fakturačnej adresy, doručovacej adresy, zvolíte spôsob dopravy a platby, potvrdíte súhlas s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov a prostredníctvom tlačidla „Pokračovať na rekapituláciu objednávky“ prejdete k ďalšiemu kroku. V tomto kroku si prosím ešte raz skontrolujte všetky vami zadané údaje pre korektné vybavenie objednávky a doručenia tovaru na správnu adresu. Svoju objednávku dokončíte potvrdením tlačidla „Záväzne objednať“.
Po odoslaní objednávky budete automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí vašej objednávky. Tento automatický email je potvrdením záväzného prijatia vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke. Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky vám na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke môžeme poskytovať ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia vašej objednávky (napr. informáciu o expedovaní tovaru).

3. Minimálna hodnota objednávky
Pre objednávky v e-shope www.mentolovalegenda.sk je stanovená minimálna hodnota objednávky, a to 8 EUR.

4. Dodanie a dostupnosť tovaru
Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenskej republiky. V procese objednávky si môžete zvoliť ľubovoľnú slovenskú doručovaciu adresu, pričom dodanie tovaru bude realizované prostredníctvom zmluvného prepravcu GLS. MediaMate, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svojho zmluvného prepravcu.
Lehota dodania predstavuje štandardne 2-5 pracovných dní a začína plynúť v závislosti od vami zvolenej platobnej možnosti nasledovne:
• pri dobierke – momentom odoslania automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky,
• pri platbe vopred bankovým prevodom – odo dňa pripísania peňažných prostriedkov vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet MediaMate, s.r.o.

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak vám bol tovar doručený v posledný deň danej lehoty. Ak vám nebudeme môcť dodať tovar v lehote dodania, bezodkladne vás o tejto skutočnosti upovedomíme. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim pri prvom pokuse o doručenie, bude realizovaný druhý pokus o doručenie. Ak nebude ani druhý pokus úspešný, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a objednávka kupujúceho bude automaticky stornovaná, pričom vami uhradená suma objednávky (peňažné prostriedky vo výške objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) vám bude bezodkladne vrátená na účet, z ktorého ste objednávku uhradili.
Do nákupného košíka môžete vložiť iba výrobky (tovar) dostupné skladom.
Pre všetky objednávky sú účtované náklady na prepravu (poštovné) podľa bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nespracováva ani nedoručuje.

5. Prechod vlastníctva tovaru
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

6. Ceny a náklady na prepravu
Všetky ceny uvedené v e-shope sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Záväznými sú pre obe zmluvné strany ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
Náklady na prepravu na ľubovoľnú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky činia 3,39 €. Pre objednávky s hodnotou nad 30 € nebudú zákazníkom účtované náklady na prepravu.

7. Platobné možnosti a elektronická faktúra
Pri objednávkach uzatvorených na diaľku prostredníctvom e-shopu vám ponúkame nasledujúce platobné možnosti:
• platba na dobierku (pri prevzatí tovaru – v hotovosti alebo kartou)
• platba vopred prostredníctvom bankového prevodu

Pri platbe vopred prostredníctvom bankového prevodu poukážte, prosím, celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) na bankový účet MediaMate, s.r.o. uvedený v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Vaša objednávka sa začne spracovávať až po prijatí platby na bankový účet. MediaMate, s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a objednávku automaticky stornovať, ak nie je celková cena objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa obdržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky.

8. Zrušenie objednávky
Kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (e-mailom) kedykoľvek pred expedíciou objednávky predávajúcim - predtým, ako bola objednávka označená ako odoslaná v systéme e-shopu, o čom príde kupujúcemu okamžite emailové potvrdenie.
Po potvrdení objednávky je zákazník oprávnený zrušiť objednávku iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu, alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú a vyexpedovanú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené s doručovaním tovaru).

9. Výmena tovaru
Tovar, ktorý bol už doručený u zákazníka nevymieňame , nakoľko nie je možné preukázať to, že produkt nebol otváraný, použitý alebo s ním nebolo inak manipulované. 

10. Reklamácie
Prípadné reklamácie vyriešime k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí rozdiel v množstve tovaru alebo vady tovaru je povinný spísať pri preberaní tovaru u doručovateľa zápis.  
Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď t.j. v deň prevzatia tovaru nahlásiť predávajúcemu, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky.

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu  (ak bola reklamácia komunikovaná emailom, netreba uvádzať a pripájať  ďalšie dokumenty k zásielke)
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (ak bola objednávka vybavená online, netreba pripájať objednávku alebo faktúru, máme tieto dokumenty v systéme)
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

11. Neprevzatie objednávky
Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok,  (bod 8  Zrušenie objednávky) je záväzná, a preto sa kupujúci zaväzuje svoju objednávku prevziať.
Pevne veríme, že keď potvrdzujte objednávku, tak máte skutočný záujem o tovar. Ak si nákup rozmyslíte, prosím ihneď nás kontaktujte pred odoslaním zásielky buď na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky. Pripravte si prosím číslo objednávky. 

12. Preberanie tovaru
Pri doručení tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť zásielky. Pokiaľ zásielka javí známky poškodenia (roztrhnutý, poškodený alebo premočený obal, deformácie), zákazník je povinný zásielku neprevziať a s prepravnou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru zákazníkom.
Ak nebol spísaný Zápis o škode na zásielke pri preberaní tovaru s prepravnou spoločnosťou, po doručení nie je možné zásielku reklamovať kvôli fyzickému poškodeniu produktu / produktov. 

13. Záverečné ustanovenia
1.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tešíme sa na váš nákup.

 

Nahoru